Skip to main content

Ustawowe wakacje kredytowe

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO

Bank wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na własne cele mieszkaniowe ma możliwość  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

 

WAKACJE KREDYTOWE

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;

Na podstawie umowy kredytowej oraz na podstawie art. 70 Prawa bankowego, Bank ma obowiązek badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, a Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie Banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności w całym okresie kredytowania.Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

• bankowość elektroniczna eBankNet

• mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Placówki Banku

 

Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.

wzór wniosku do pobrania: 

wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego

 

Wniosek należy wydrukować, wypełnić i podpisać przez co najmniej jednego Kredytobiorcę tradycyjnie (odręcznie), a następnie zeskanować.

Tak przygotowany wniosek należy dołączyć do wiadomości e-mail i przesłać na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać przez bankowość elektroniczną: eBankNet -> kontakt - nowa wiadomość -> w kategorii wniosek - WAKACJE KREDYTOWE

Wniosek można też wydrukować wypełnić i podpisać przez co najmniej jednego Kredytobiorcę tradycyjnie (odręcznie) oraz dostarczyć do Placówki Banku osobiście lub listownie.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od wniosku złożonego poza placówką Banku

Kredytobiorca, któremu Bank zawiesił spłatę kredytu na podstawie Wniosku złożonego poza Placówką Banku (korespondencyjnie, mailowo lub poprzez system bankowości elektronicznej), ma prawo do odstąpienia od zawieszenia spłaty bez podania przyczyny.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Kredytobiorca składa w Banku oświadczenie o odstąpieniu, w terminie 14 dni od otrzymania od Banku potwierdzenia realizacji Wniosku.

wzór oświadczenia do pobrania: 

oświadczenie o odstąpieniu

 

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

 

INFORMACJA O RYZYKACH

  1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy płatności przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.
  2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.
  3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

 

Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom
w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia

Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosił w 2021 roku 0,21%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej

Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej