Skip to main content

Komunikat - dotyczący dostosowania do ustawy w zakresie zastrzegania numeru PESEL

KOMUNIKAT

dotyczący dostosowania do ustawy w zakresie zastrzegania numeru PESEL

Informujemy, iż w Banku Spółdzielczym w Brańsku od 1 czerwca 2024r. obowiązuje ustawowy obowiązek sprawdzenia w rejestrze PESEL czy numer PESEL danego klienta jest zastrzeżony.

Pracownicy Banku będą zobowiązani przeprowadzić weryfikację przed:

  1. wypłatą gotówki w placówce, powyżej określonego w Ustawie limitu (12.900,00 zł)* – w sytuacji gdy klient ma zastrzeżony numer PESEL i wypłacona kwota jest powyżej limitu, Bank ma obowiązek założenia 12-godzinnej blokady na rachunku,
  2. zawarciem z klientem umowy o prowadzenie rachunku bankowego,
  3. udzieleniem pożyczki lub leasingu,
  4. wydaniem karty kredytowej.

* trzykrotność minimalnego wynagrodzenia tj. 4.300,00 zł.