Skip to main content

Zmiany w Regulaminach dla klientów detalicznych od 04.05.2021r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04.05.2021 r. Bank Spółdzielczy w Brańsku wprowadza zmiany do Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Brańsku.

Wprowadzone zmiany podyktowane są przede wszystkim wdrożeniem funkcjonalności informowania Klientów posiadających karty wydane przez Bank Spółdzielczy w Brańsku za pośrednictwem SMS o marży, jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Dodatkowo w treści regulaminów wprowadzono inne zmiany redakcyjne i porządkowe m.in. doprecyzowano zapisy dotyczące reklamacji, w tym terminy rozpatrywania zgłoszeń w odniesieniu do nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

Nowa treść regulaminu : 

 Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Brańsku

Od dnia 04.05.2021 r. zmianie ulega również "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych" 

Najważniejsze zmiany to:

  1. Udostępnienie kart debetowych dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.
  2. Wdrożenie funkcjonalności informowania o marży, jaką bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego - wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.
    W przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży dokonanej na terenie Unii Europejskiej, w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta rachunku Klienta, Bank przesyła Klientowi wiadomość SMS na numer telefonu wskazany przez Klienta w Banku, informującą o łącznych opłatach za przeliczenie waluty wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny. Powyższa wiadomość będzie wysyłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu pierwszej transakcji w danej walucie. Informacja ta wysyłana jest w odniesieniu do każdej Karty wydanej do rachunku.

 Nowa treść regulaminu :    

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych