Skip to main content

Zmiany w regulaminach dla klientów instytucjonalnych od 04.05.2021r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04.05.2021 r. Bank Spółdzielczy w Brańsku wprowadza zmiany do:

  1. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
  2. Regulaminu kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Wprowadzone zmiany podyktowane są przede wszystkim wdrożeniem funkcjonalności informowania Klientów posiadających karty wydane przez Bank Spółdzielczym w Brańsku za pośrednictwem SMS o marży, jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Dodatkowo w treści regulaminów wprowadzono inne zmiany redakcyjne i porządkowe m.in. doprecyzowano zapisy dotyczące reklamacji, w tym terminy rozpatrywania zgłoszeń w odniesieniu do nieautoryzowanych transakcji płatniczych. W regulaminie dot. rachunków uzupełniono zapisy informujące, że Bank nie realizuje przelewów otrzymanych w walucie PLN na rachunki walutowe Posiadacza rachunku za pośrednictwem systemów Elixir, SORBNET.

Jednolite teksty w/w Regulaminów z uwzględnieniem zmian :

Regulamin kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych