FAKTORING

 

Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla przedsiębiorstw udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. To wygodny i szybki sposób finansowania działalności bieżącej, pozwalający efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności. W praktyce usługa polega na nabywaniu i finansowaniu wierzytelności Faktoranta. Jest usługą przyjazną przedsiębiorcy, która pozwala uzyskać także dodatkowe korzyści jak: administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego). Niejednokrotnie stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego, dzięki czemu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:

❖ w obrocie krajowym lub zagranicznym,

❖ bezsporne, niegotówkowe i niepodlegające kompensatom,

❖ z terminem płatności nieprzekraczającym 180 dni,

❖ nieobjęte zakazem cesji,

❖ właściwie udokumentowane,

❖ nieobciążone prawami na rzecz osób trzecich,

❖ nieobjęte postępowaniem sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym, naprawczym lub upadłościowym.

Jakie są korzyści dla Klienta korzystającego z produktów faktoringowych w BS Brańsk we współpracy z BPS Faktor S.A.?

Korzyści w zakresie finansowania działalności Klienta:

o Natychmiastowy dostęp do finansowania (przedsiębiorca nie musi czekać na środki).

o Stały dostęp do środków finansowych (wsparcie finansowania handlu).

o Elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu realizowanej sprzedaży.

o Poprawienie płynności finansowej oraz eliminowanie zatorów płatniczych.

o Optymalizacja kosztów związanych z administracją, rozliczaniem i egzekwowaniem należności.

o Poprawa struktury bilansu i wskaźników finansowych (faktoring pełny nie obciąża zdolności kredytowej).

o Majątek trwały nie jest angażowany na zabezpieczenie, co ma znaczenie w procesie ubiegania się o kredyt.

Korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności Klienta:

o Poprawa bezpieczeństwa obrotu handlowego (obniżenie ryzyka opóźnień lub braku zapłaty od Kontrahentów).

o Zmniejszenie ryzyka współpracy z niewiarygodnym Kontrahentem (weryfikacja i monitowanie).

o Poprawa kultury płatniczej Kontrahentów (wzrasta terminowość regulowania zobowiązań).

o Szybki dostęp on-line do informacji dotyczących stanu rozliczeń, sald, opóźnień, zaległości i limitów.

o Profesjonalne zarządzanie należnościami przeterminowanymi oraz ich ewentualna windykacja.

o Przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców w oparciu o ubezpieczenie należności (faktoring pełny).

Korzyści w zakresie poprawy konkurencyjności Klienta: 

o Większa elastyczność działania w oparciu o szybki dostęp do środków pieniężnych.

o Zwiększenie obrotów sprzedaży bez angażowania środków własnych (możliwość finansowania działalności bieżącej należnościami).

o Wzrost wiarygodności dzięki poprawie ratingu przedsiębiorstwa.

o Możliwość realizacji dużych kontraktów (dostosowanie poziomu finansowania do realizowanej wielkości sprzedaży).

o Łatwiejszy dostęp do międzynarodowych rynków (wzrost eksportu).

o Możliwość uzyskania rabatów u swoich Dostawców (przedsiębiorca może na bieżąco regulować własne zobowiązania).

o Uzyskanie finansowania bez konieczności angażowania majątku na zabezpieczenie (możliwość równoległego finansowania za pomocą kredytu bankowego).

Dodatkowe korzyści dla Klienta:

o Nowoczesna platforma internetowa do obsługi wierzytelności (rozliczanie „per faktura”).

o Minimum formalności (uproszczona procedura analizy transakcji oraz zawierania umowy faktoringowej).

o Możliwość pozyskania nowej grupy odbiorców, którzy oczekują towarów w dobrej cenie z jak najdłuższym terminem płatności. o Oszczędność czasu i efekt racjonalizacji (koncentracja na prowadzeniu biznesu, podczas gdy zarządzaniem należnościami zajmuje się Faktor).

o Uzyskanie dostępu do sieci informacyjnej Faktora. W efekcie wystąpienia przynajmniej jednej z powyższych korzyści Klient zwiększa swoje przychody i zyski z działalności gospodarczej! Najczęściej przedsiębiorstwa korzystają z faktoringu przede wszystkim w celu finansowania bieżącej działalności oraz ograniczenia ryzyka jej prowadzenia.

Więcej szczegółów:

Kliknij tutaj  lub kontakt telefoniczny : 85 7319 546