Skip to main content

HISTORIA BANKU

Spółdzielczość bankowa jest jedną z najstarszych form spółdzielczości na ziemiach polskich. Ma ona długą i piękną tradycję. Nowoczesny ruch spółdzielczy powstał na ziemiach polskich później niż na zachodzie Europy. Przyczyną tego było opóźnienie w rozwoju ziem polskich i fakt rozbicia na zabory.

Historia brańskiej spółdzielczości bankowej sięga zaboru rosyjskiego. Brańsk znajdował się wtedy w guberni grodzieńskiej, na której terenie organizowały się towarzystwa kredytowe. Inicjatorami ich powstania byli głównie duchowni i nauczyciele. Wśród nich działało Brańskie Towarzystwo Kredytowe, o czym świadczą dokumenty z lat 1913-1915, przechowywane w archiwum w Grodnie. Działalność towarzystwa przerwała I wojna światowa. Po odzyskaniu niepodległości powstała w Brańsku w 1925 roku Kasa Stefczyka. Była to spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną, należąca do Związku Rewizyjnego Polskich Spółdzielni Rolniczych. Jej założycielami byli: Teofil Demian – nauczyciel, Jan Woiński, Stanisław Szmurło, Jan Kiersnowski – rolnicy i dr Jan Czarnecki. Była to jedna z pierwszych spółdzielni tego typu w powiecie bielskim w województwie białostockim. Zarząd pracował w składzie: Jan Żepij – prezes (nauczyciel), Stanisław Pleśniak (nauczyciel), Piotr Mozgowoj (emigrant z Rosji). Podstawową grupę członków stanowili rolnicy. Na terenie obsługiwanym przez dzisiejszy BS w Brańsku istniały jeszcze Kasy Stefczyka w Boćkach, Topczewie, Rudce i Narewce. Kasa Stefczyka  w Rudce  została założona w 1929 roku. Członkami Zarządu byli: Albert Kryszczuk (nauczyciel), Stanisław Woroszył i Adam Angielczyk (rolnicy). Pierwszym przewodniczącym rady nadzorczej był ksiądz Ksawery Bobrowski. Kasa obsługiwała głównie chłopów małorolnych.

Rozwój tych kas przerwała II wojna światowa. Reaktywowanie działalności spółdzielczości bankowej w Brańsku nastąpiło w 1948 roku, kiedy utworzono tu ponownie Kasę Stefczyka – spółdzielnię z odpowiedzialnością ograniczoną. W 1950 roku zmieniła ona nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą. W 1956 roku na Kasę Spółdzielczą i od 1958 roku pracuje jako Bank Spółdzielczy.

Długoletnimi i zasłużonymi działaczami samorządu bankowego byli: Piotr Mozgowoj, Jan Kłosowski, Piotr Lewicki, Józef Groda, Kazimierz Klinicki, Franciszek Sierocki, Stanisław Sobolewski. Jest też wielu długoletnich pracowników, którym Bank zawdzięcza swój rozwój. Są to: Aniela Sokołowska, Stefania Żukowska, Lucyna Kosiak, Maria Moczulska, Adam Płoński,  Duży wkład w rozwój działalności BS włożył Ludwik Płoński, który był kierownikiem placówki od 1951 r. do 1972 r. Po nim funkcję tę przejęła  prezes Zdzisława Maksymiuk, która kierowała Bankiem do czerwca 2012 roku. Obecnym Prezesem jest Stanisław Bachurek.  Dzięki dobrej pracy długoletnich pracowników i członków samorządu Bank Spółdzielczy w Brańsku stale rozwijał się i zwiększał rozmiary swojej działalności obsługując przede wszystkim rolników i rzemieślników. Zawsze osiągał dodatnie wyniki działalności przeznaczając większość zysku na fundusze własne. Był inicjatorem budowy własnych budynków bankowych w Brańsku, Rudce, Boćkach i Narewce.

W 1996 roku BS przejął BS w Narewce tworząc tam swój oddział. BS w Narewce był założony w 1930 r. na wniosek działacza społecznego, nauczyciela Włodzimierza Antyporowicza, który został prezesem Zarządu. Powołano Komisję Rewizyjną w składzie: Konstanty Podłaszczyk, Tymoteusz Janiuk, Michał Biegluk i Eliasz Drozd. Kasa ta istniała do 1950 r.  Po likwidacji reaktywowano ponownie jej działalność w 1961 r. pod nazwą Bank Spółdzielczy. Kierownikiem został Konstanty Korolko, prezesem Zarządu Aleksander Trusiewicz a przewodniczącym Rady Mikołaj Zubrycki. W 1969 r. oddano do użytku własny budynek bankowy. Obecnie obowiązki Dyrektora Oddziału w Nrewce pełni pani Anna Charkiewicz.

1 stycznia 1999 r. BS w Brańsku przyłączył trzy banki spółdzielcze: w Boćkach, w Grodzisku i w Wyszkach. Te dobrze pracujące banki posiadały niskie kapitały własne. Nie mając możliwości spełnienia wymogów określonych przepisami, podjęły decyzję o połączeniu się z BS w Brańsku. Korzenie BS w Boćkach sięgają okresu międzywojennego, kiedy działała tu Kasa Stefczyka. Działalność jej przerwała II wojna światowa. Reaktywowanie spółdzielni nastąpiło w 1950 r. pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością udziałami. Prezesem Zarządu został Mikołaj Jurczuk, zaś członkami Zarządu byli: Weronika Mechalewska i Paweł Olszewski. Pierwszym pracownikiem i kierownikiem był Stefan Omeliańczuk.  Obecnie obowiązki Dyrektora placówki w Boćkach pełni pani Dorota Kubajewska

Bank Spółdzielczy w Grodzisku powstał w 1956 r. pod nazwą Kasa Spółdzielcza, a od 1959 r. pracuje pod nazwą Bank Spółdzielczy. Pierwszym kierownikiem Kasy Spółdzielczej był Jan Tymiński. Obecnie Dyrektorem Oddziału w Grodzisku jest pani Izabela Tatarczuk.

Bank Spółdzielczy w Wyszkach powstał w 1956 r. pod nazwą Kasa Spółdzielcza. Założycielami i późniejszymi działaczami banku byli: Józef Leszczyński, Andrzej Kuczyński, Władysław Niewiński i Jan Falkowski. Od marca 2015r. dyrektorem oddziału jest pani Barbara Wyszkowska-Perkowska. Oddział wykazuje dynamiczny wzrost działalności głównie w zakresie kredytowania obsługiwanych rolników.

Oddział Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim powstał w 2003 r. Siedziba Oddziału mieściła się w biurowcu Spółki „Mlekovita-Bielmlek”. W lutym 2004 r. został otwarty Punkt Obsługi Klienta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim a w 2005 r. został otwarty Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Skarbowym w Bielsku Podlaskim, później przekształcony w Filię. Z dniem 6 marca 2017r. nastąpiło połączenie placówek działających na terenie Bielska Podlaskiego z Oddziałem. Oddział został przeniesiony na ulicę Mickiewicza 32.  Dyrektorem Oddziału w Bielsku Podlaskim jest pani Barbara Kotowicz.

Oddział Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach powstał w 2008 r. Była to dziesiąta placówka Banku Spółdzielczego w Brańsku. Placówką kieruje pani Ewa Majkowska.

29 czerwca 2009 r. otwarto kolejną placówkę Banku tym razem w Białymstoku. Od marca 2019r. Oddziałem w Białymstoku zarządza pani Agnieszka Parczewska-Bogusz.

29 lutego 2012r. otwarta została kolejna placówka w Białymstoku - Filia Nr 1, która mieści się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19. Obecnie Kierownikiem Filii w Białymstoku jest pani Joanna Radziszewska.

Aktualnie Bank Spółdzielczy w Brańsku zrzesza 3979 członków, których ubezpiecza od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, posiada 10 placówek bankowych, zatrudnia 97 pracowników. Jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie.