Skip to main content

Polityka zarządzania konfliktem interesów

Konflikt interesów

Pełny tekst polityki zarządzania ryzykiem konfliktu interesów w BS w Brańsku jest dostępny

Polityka zarządzania konfliktem interesów

Konflikt interesów
Konflikt interesów to zbiór okoliczności, w których występuje lub może występować
sprzeczność pomiędzy interesem Banku a interesem podmiotów lub osób, których dana
sytuacja dotyczy.
Do obszarów działania Banku najbardziej narażonych na ryzyko wystąpienia konfliktu
interesów należy zaliczyć w szczególności:
1) podejmowanie decyzji kredytowych, monitorowanie transakcji kredytowych;
2) polityka kadrowo-personalna, powiązania personalne;
3) postępowania przetargowe, udzielanie zamówień, outsourcing;
4) rozpatrywanie reklamacji;
5) prowadzenie dodatkowej działalności zawodowej przez Członków organów Banku
oraz pracowników Banku.
Bank stosuje w szczególności następujące środki i procedury służące zapobieganiu
konfliktowi interesów i minimalizowaniu negatywnych skutków jego występowania:
1) zapewnienie odpowiedniości Członków Zarządu Banku, Zarządu Banku jako organu
kolegialnego oraz pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil
ryzyka w Banku;
2) zapewnienie przekazywania przez Członków organów Banku informacji w zakresie
prowadzonej działalności zawodowej i pozazawodowej;
3) zapewnienie anonimowych kanałów przekazywania informacji o naruszeniach
oraz szkolenia dla pracowników m.in. z zakresu zasad przeciwdziałania i zarządzania
konfliktem interesów;
4) działanie zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów Banku z uwzględnieniem interesu
Banku;
5) równoważenie celów ilościowych celami jakościowymi w przypadku pracowników
zaangażowanych w świadczenie usług klientom;
6) określenie trybu postępowania przy zawieraniu transakcji kredytowych z udziałowcami
Banku osobami zatrudnionymi w Banku, a także zawieranie transakcji kredytowych z
Członkami Zarządu albo Rady Nadzorczej Banku, osobami zajmującymi stanowiska
kierownicze w Banku oraz podmiotami powiązanymi z nimi kapitałowo lub
organizacyjnie;
7) niestosowanie korzystniejszych warunków, a w szczególności korzystniejszych stóp
oprocentowania, niż stosowane przez Bank dla danego rodzaju umowy przy
prowadzeniu rachunków bankowych oraz przy udzielaniu kredytów, pożyczek
pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń osobom i podmiotom, o których mowa w
punkcie powyżej;
8) zapobieganie dokonywaniu przez pracowników Banku transakcji własnych związanych
z wykorzystaniem informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę
bankową;
9) zakaz nadużywania przez pracowników uprawnień wynikających z zajmowanego
stanowiska lub realizowanych zadań poprzez wydawanie poleceń służbowych
bądź podejmowanie działań niezgodnych z regulacjami wewnętrznymi Banku
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
10) zapewnienie struktury organizacyjnej Banku, której celem jest rozdzielenie funkcji
kontrolnych i funkcji operacyjnych;
11) zapewnienie takiego podziału kompetencji i organizacji pracy w nadzorowanych
jednostkach/komórkach organizacyjnych, który ma na celu przeciwdziałanie
konfliktom interesów oraz wskazywanie pracownikom nadzorowanych
jednostek/komórek organizacyjnych właściwego sposobu postępowania w przypadku
możliwości lub powstania konfliktu interesów.


Bank monitoruje zgłoszone przypadki konfliktu interesów oraz przeprowadza testy zgodności
(przeglądy, kontrolę wewnętrzną) w zakresie przestrzegania zasad związanych z
przeciwdziałaniem i zarządzaniem konfliktem interesów